Ir para o Conteúdo

Cafe con Sensei


13-jun-2017

15°TBIK - Jojutsu

tags:
05-jun-2017

15º TBIK - IAIJUTSU 4Iaijutsu - Kimura

tags:
02-jun-2017

15º TBIK - Kenjutsu 3Kenjutsu Femenino - Thais x Tiemi

tags:
31-mai-2017

15º TBIK - Arigatou!


tags:
29-mai-2017

15º TBIK - Iaijutsu 3Shiai de Iaijutsu 5º Kyu - Toshi X Esteves

tags:
26-mai-2017

15º TBIK - KENJUTSU 2Kenjutsu - Estevão X Araújo

tags:
24-mai-2017

15º TBIK - DEMOSTRACIONES


Hyoho NIten Ichi Ryu Kenjutsu Nito Seiho Ipponme


Koryu Goshinjutsu Edori


Koryu Goshinjutsu Suretigai Omote


Shindo Muso Ryu Jodo Sakan


Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu Kasumi no Tachi


Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu Hakka no Tachi


Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu Kasumi no Tachi


Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu Nanatsu no Tachi


Nihonto Iaijutsu


Hiden Tameshigiri


Hiden Tameshigiri


Nihonto Teire Sho


Nihonto Teire Tyu


Nihonto Teire Utiko


Nihonto Torei


Kishikawa Ryu Suihei Giri


Suiyo Ryu Iaijutsu SouroKishikawa Ryu Tenchi

tags:
21-mai-2017

15º TBIK - IAIJUTSU 2

tags:
17-mai-2017

15º TBIK - KENJUTSU 1Kenjutsu - Massao x Holschuh

tags:


topo

Instituto Niten Argentina
(15) 5647-1995 / (15) 6683-1832
info@niten.org.ar